Свикана втората седница на општина Ресен

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свикува втората седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 13.11.2017 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.
Д Н Е В Е Н Р Е Д
– Усвојување на записникот од претходната седница

Избор на Комисија за статут и прописи.

Избор на Комисија за финансирање, буџет и локален развој.

Избор на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина.

Избор на Комисија за јавни дејности.

Избор на Комисија за доделување на општински признанија и награди.

Избор на Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите.

Најнови вести од Centar.mk