Ковачевски: Со новата праведна даночна реформа нема нови даноци, нема зголемени даноци и се укинува прогресивното оданочување

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски и министерот за финансии, Фатмир Бесими го презентираа новиот Концепт на даночна реформа. Новата даночна реформа е дел од Стратегијата за реформа на даночниот систем (2021-2025), каде се утврдени главните цели на даночните реформи, поставени во пет приоритети. Целта на новиот Концепт на даночна реформа е праведен, ефикасен и модерен даночен систем кој овозможува за стабилни приходи, економски раст и подобри услуги за граѓаните.
Во продолжение е интегралното обраќање на премиерот Ковачевски:

„Денес заедно со министерот Бесими ќе го претставиме новиот Концепт на даночна реформа, што го усвои Владата на денешната седница, а кој ќе се одвива во повеќе етапи, во интерес на прилагодување на сите засегнати страни.

Уште на почетокот сакам да ги напоменам најважните работи за граѓаните и за компаниите, а тоа е дека со овој нов концепт:

– НЕ СЕ ПРЕДВИДУВААТ НОВИ ДАНОЦИ,

– НЕ СЕ ПРЕДВИДУВА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ, односно

– ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТАНУВА СО ЕДНА СТАПКА ОД 10% И СЕ УКИНУВА ПРОГРЕСИВНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ КОЕ ТРЕБАШЕ ДА СТАПИ НА СИЛА НА 01.01.2023 ГОДИНА,

– ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ОСТАНУВА 10% И НЕ СЕ ЗГОЛЕМУВА,

– ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ОСТАНУВА 18% И НЕ СЕ ЗГОЛЕМУВА

– Исто така, КАМАТИТЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ, НЕМА ДА СЕ ОДАНОЧУВААТ.

Овој нов концепт всушност значи РЕВИДИРАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОСЛОБОДУВАЊА, ПРОШИРУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОСНОВА И КРАЈНО СУЗБИВАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА.

Со ова, резултатот од новиот Концепт ќе биде одржливи и повисоки стапки на економски раст, но и транспарентно управување со јавните финансии, што е особено важен во услови на оваа најголема економска криза.

Она што би сакал да го напоменам е дека оваа даночна реформа е дел од Стратегијата за реформа на даночниот систем (2021-2025), каде се утврдени главните цели на даночните реформи, поставени во пет приоритети.

Како прв приоритет во Стратегијата се наведува поголемата праведност во оданочувањето, односно секој да ја исполнува својата општествена обврска и да го плаќа својот праведен удел од данокот.

Вториот приоритет е поголема ефикасност и ефективност на даночниот систем за подобра наплата на приходите, третиот приоритет се однесува на зголемена даночна транспарентност, четвртиот приоритет е подобар квалитет на услугите и петтиот приоритет е еколошко („зелено“) оданочување, односно стимулирање на даночните обврзници да го намалат своето однесување и активностите кои придонесуваат за загадување, користење на обновливи извори на енергија, заштита на природните ресурси и поттикнување одржлив економски развој, како и подобрување на квалитетот на животот.

Нашата визија оттука е да креираме праведен, ефикасен, модерен даночен систем, кој ќе има улога во одржување на здрави макроекономски фундаменти, ќе го поддржи економскиот развој, ќе даде поддршка во општествено корисните процеси, па дури и ќе има корективна улога, како во случајот со зелените даноци.

Со цел да дојдеме до оптимално решение кое ќе ја следи оваа визија, кон целиот овој процес како Влада пристапивме многу детално, аналитички, со бројни емпириски истражувања како и пресметки.

Овој концепт е направен во инклузивен процес, Министерството за финансии овозможи отворена дискусија и дебата, размена на мислења со експертската јавност, академската заедница, бизнис-заедницата, синдикатите, невладиниот сектор, чинителите на политичката сцена во земјава, како и политичките партии.

Концептот кој денеска го презентираме всушност содржи повеќе решенија кои произлегоа токму од овие дебати и консултации.

Подготовката на реформите на даночната политика беше исто така направена и во консултација и со меѓународните финансиски институции. Процесот трае веќе подолг период, темелен е, инклузивен и е во најдобар интерес за граѓаните, стопанството и идниот економски развој на земјата.

Пред да навлеземе во конкретните решенија, би сакал се осврнам на повеќе важни аспекти, како што се контекстот и потребата, но и стратегијата.

Во изминатите три години нашата економија, како и најголем број од економиите во светот поминува низ најкрупните економски предизвици во модерната историја. Пандемијата, енергетската криза, војната во Украина, ценовната криза и високата инфлација се неколкуте последователни кризи кои бараа одлучни политики и активности од страна на Владата.

Енергичниот одговор на Владата на сите овие кризи преку пакетите на антикризни мерки беше оценет позитивно од страна на меѓународните финансиски институции. Во последниот извештај на ММФ се посочува дека политиките и мерките на Владата се навремени и ефективни, како и дека водиме здрави економски политики.

Токму во таа насока, како приоритет во јавните финансии ја поставуваме фискалната консолидација. Донесовме План за фискална одржливост, во кој има повеќе мерки за намалување на расходната страна, но исто така потребно е да се делува и на приходната страна на билансот.

Податоците покажуваат дека наплатата на даноците како процент од БДП кај нас, е под процентот на земјите во регионот и воедно е далеку под просекот на земјите во ЕУ и развиените земји.

Само за илустрација, во однос на земјите од Западен Балкан, имаме убедливо најмало даночно оптоварување. Во 2020 година учеството на даночните приходи во БДП кај нас изнесуваше 16,1%, во Црна Гора 23%, Косово 22,3%, Србија 20,1% и Албанија 17,3%.

Вие и самите знаете дека даночниот систем односно уделот на даночните приходите во БДП е значаен за економскиот раст и намалување на сиромаштијата. Тоа е практично гаранцијата дека државите располагаат со потребните средства за да инвестираат во иднината и за да постигнат одржлив економски раст.

Согласно ова, преку даночната реформа, ние треба да адресираме две работи. Првата е сивата економија, додека втората е дизајнирање на праведен, ефикасен и ефективен даночен систем.

Добро поставен даночен систем ја прави таканаречената „сива зона“ непривлечна за граѓаните и фирмите. Но, за тој да е ефикасен и ефективен и за да биде добра основа за сузбивање на сивата економија, пред сé мора да биде праведен.

Затоа, клучниот збор, клучната карактеристика овој нов даночен систем е ПРАВЕДНОСТА. Воспоставувањето на праведен и ефикасен даночен систем, со современи дигитални технологии и иновации во процесот на оданочување ни беше приоритет и во таа насока и делувавме. Токму на ова и се темели и реформата која нашата Влада ја предлага.

Целиот Концепт е поделен на четири групи, кои се однесуваат на различни категории, но, целта е иста – стабилни приходи и правично оданочување!

Мерките од првата група се однесуваат на данокот на добивка, данокот на личен доход и данокот на додадена вредност. Односно се однесуваат на законски решенија со кои се проширува даночната база и се таргетираат дел од даночните ослободувања и олеснувања во постојниот систем. Со ова ги остваруваме заложбите за воспоставување на еднаков даночен третман на сите даночни обврзници, без оглед на видот на доход кој го остваруваат или инвестициските одлуки кои ги донесуваат.

Нема да навлегувам во деталите, тоа ќе го објасни министерот за финансии Бесими, во оваа група ќе посочам едно од решенијата за кое што имаше дебата изминатиот период, тоа е прогресивното оданочување.

Новината е дека од следната година нема да се применува прогресивно оданочување. Конкретно, тој концепт на прогресивно оданочување се укинува и продолжува примената на оданочување на остварениот доход со единствена стапка од 10 %, што е и одговор на барањата од деловната заедница, но и на граѓаните кои ги споделија со нас во текот на јавната расправа.

Втората група мерки подразбира измени на законите со кои се опфаќаат даноците и даночните политики со кои ќе се намали административниот товар за даночните обврзници, но и за Управата за јавни приходи. Со овие решенија ќе се спречи злоупотреба на даночно ослободување и даночна евазија.

На пример, со новиот концепт, се утврдува механизам со кој ќе се оневозможи злоупотреба на системот за ослободување од данок на добивка при реинвестирање. Задолжувањата при злоупотреба, односно казните ако можам така да ги наречам, би биле петкратно повисоки од самото искористено ослободување од данок на добивка.

Третата група на мерки од новиот Концепт се однесува на измена на неколку законски решенија кои содржат даночни прашања. Тоа се Законот за вработување на инвалидни лица и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, како и мерки за кои е потребно донесување на нов закон за доброволно социјално осигурување.

Министерот за финансии во своето излагање подетално ќе се осврне на целите кои како Влада ги остваруваме со овие законски измени, но јас тука би посочил дека, со новиот концепт предлагаме и соодветно решение и за хонорарците. Со ова решение, хонорарците доколку сакаат, на доброволна основа, односно по сопствена волја, ќе можат самостојно да ги регулираат придонесите за пензиско и здравствено осигурување.

Имајќи ја во предвид природата на нивната работа каде нема постојана динамика на ангажмани и заработка, она што се предлага е креирање на дигитална платформа на која хонорарците ќе можат да се регистрираат и да изберат од неколкуте опции со кои би имале здравствено и пензиско осигурување, повторувам на доброволна основа.

Ова решение би се имплементирано понатаму, преку посебен закон за социјално осигурување на доброволна основа, кој би се применувал од 01.01.2024 година и тоа по развој и имплементација на платформата за регистрирање на т.н. фриленсери.

Во четвртата група на даночни решенија се опфатени неколку нови иницијативи во делот на данокот на додадена вредност, односно во регулатива за повластени даночни стапки.

Една од новините во оваа група мерки е намалувањето на стапката на ДДВ од 18% на 5% за производи за менструална хигиена како наш придонес во борбата со менструална сиромаштија. Имено, врз основа на иницијативите од страна на група пратеници како и од граѓанскиот сектор, со новиот концепт на даночна реформа направивме решение кое ќе овозможи поголема достапност на овие производи до сите жени и девојки независно од економската положба и куповната моќ.

Во овој дел со новини, исто така се разгледува можноста да воведеме привремено оданочување на Екстра профитите, односно дополнително оданочување на профитот од најголемите компании кои имаат генерирано надпросечни профити во време на енергетската криза. Оваа новина би била уредена со посебен закон и во моментов е во фаза на разгледување, а сите детали ќе бидат искомуницирани со јавноста во наредниот период.

Тука би привршил, знам дека ова излагање беше малку подолго, но сепак, имаме нов Концепт на даночни реформи со кои за прв пат имаме детално дефинирање на сеопфатен и правичен систем на оданочување.

Свесни сме дека една од најтешките работи и реално најнепопуларни работи е реформа на даночниот систем. Сепак сите показатели ја дадоа насоката дека е време за нови мерки во сферата на даноците. Мерки кои ќе овозможат и консолидирање во време на криза, но и ќе обезбедат поголеми приходи и подобар живот за нашите граѓани. Нема дилема дека ни се потребни овие реформи.

И за да нема недоразбирања, сето ова кое денес го зборуваме, значи дека преку правично оданочување ќе се менаџира со буџетската каса, а парите од даночните приходи ќе се насочуваат таму каде што е најпотребно – развој на економијата преку инвестиции во инфраструктура, здравство, образование, квалитетни услуги за граѓаните.

Изминатиов период докажавме дека како одговорна Влада одговорно го менаџираме буџетот и ги враќаме парите кај граѓаните кога е најпотребно и тоа е принципот по кој и ќе продолжиме да работиме.

Овие решенија за кои зборуваме денес се оптимални решенија, кои се во интерес на економијата, но и на сите нас. Се водевме од начелото „најдобра вредност за сите граѓани“ и во овој концепт, мислам дека навистина тоа и го постигнавме.

Подетално за законските измени ќе се обрати министерот за финансии а министерката за труд и социјална политика а и директорката на УЈП се достапни тука за ваши новинарски прашања“.

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Османи: Да подвлечеме црта и да се вратиме на позитивниот дијалог

„Време е да ставиме црта на пинг-понг дискусијата со Бугарија“, одговори денеска Бујар Османи на новинарско прашање дали македонското МНР ќе испрати протесна нота по демолирањето на новоотворениот Македонски клуб во Благоевград „Никола Вапцаров“. Османи појасни дека Р. Северна Македонија ги кажала сите ставови во однос на случувањата во двете... Прочитај повеќе...

Турски новинар за време на директен пренос сними нов земјотрес

Катастрофален земјотрес со јачина од 7,4 степени според Рихтеровата скала ја опустоши јужна Турција и соседните Либан и Сирија. Земјотресот беше почувствуван во многу градови на југот на Турција, особено во провинциите Кахраманмарас, Хатај, Османије, Адијаман, Газиантеп, Шанлиурфа, Дијарбакир, Малатија и Адана. Телевизиската екипа Ахабер известувала од градот Малатија во... Прочитај повеќе...

Земјотрес во Турција: Ангажирани повеќе од 300 руски војници

Сириското Министерство за одбрана денеска соопшти дека повеќе од 300 руски војници помагаат за отстранување на последиците од земјотресот во таа земја. Според Си-Ен-Ен, десет единици на руската армија со вкупно повеќе од 300 војници се вклучени во расчистување на урнатините и помагање во операциите за пребарување и спасување во... Прочитај повеќе...

Рестрикциите за струја останаа неостварена желба на опозицијата, домашните капацитети ги задоволија потребите на граѓаните

Зимскиот период, односно грејната сезона во земјава изминува без рестрикции за електрична енергија. Најавите за можен недостаток на струја започнаа уште летото, откако беа воведени санкции за енергенси поради руската агресија во Украина. Сепак, ситуацијата сега резултира со зголемено домашно производство на електрична енергија и нема зголемување на цената на... Прочитај повеќе...

Аанлиза: Од „љубовта“ на Москва и кон Делчев и санстефанска Бугарија настрадаа македонско-бугарските односи

ЗОРАН БОЈАРОВСКИ Северна Македонија ѝ ги расипа плановите на Москва и не дозволи растечките тензии меѓу Скопје и Софија да се претворат во отворен конфликт, иако беа доведени многу блиску до таа граница, откако чествувањето на годишнината од раѓањето на идеологот и организаторот на македонското револуционерно дело Гоце Делчев беше... Прочитај повеќе...

Европската комисија ќе одвои 100 милиони евра за Македонија

Европската комисија денеска предложи да се обезбедат до 100 милиони евра макрофинансиска помош за Македонија. Оттаму велат дека со овој предлог, се покажува дека Комисијата стои до Северна Македонија во тешки времиња, потенцирајќи ја енергетската криза. Според Комисијата, предложената помош ќе придонесе за покривање на финансиските потреби на Северна Македонија... Прочитај повеќе...

Аанлиза: Од „љубовта“ на Москва и кон Делчев и санстефанска Бугарија настрадаа македонско-бугарските односи

ЗОРАН БОЈАРОВСКИ Северна Македонија ѝ ги расипа плановите на Москва и не дозволи растечките тензии меѓу Скопје и Софија да се претворат во отворен конфликт, иако беа доведени многу блиску до таа граница, откако чествувањето на годишнината од раѓањето на идеологот и организаторот на македонското револуционерно дело Гоце Делчев беше... Прочитај повеќе...

Рестрикциите за струја останаа неостварена желба на опозицијата, домашните капацитети ги задоволија потребите на граѓаните

Зимскиот период, односно грејната сезона во земјава изминува без рестрикции за електрична енергија. Најавите за можен недостаток на струја започнаа уште летото, откако беа воведени санкции за енергенси поради руската агресија во Украина. Сепак, ситуацијата сега резултира со зголемено домашно производство на електрична енергија и нема зголемување на цената на... Прочитај повеќе...

МКЦ може да биде самоодржлив само ако стане јавна куќа или обложувалница

Пишува: АНА ВАСИЛЕВСКА Ана Василевска Имено, во Амстердам дошла десница на власт и градоначалникот донел одлука театрите да работат пазарно. Директорот на еден од покултните театри во градот, рекол ок, ќе работиме пазарно. Поставил претстава во која има секс на две проститутки и едно магаре. Притисокот од јавноста и пораката... Прочитај повеќе...

Како ќе се одвиваат односите меѓу Скопје и Софија после турбулентниот викенд: Првиот тест ќе биде на 16 февруари

Не стивнуваат реакциите после чествувањето на годишнината од роденденот на најголемиот македонски револуционер Гоце Делчев. Министерството за надворешни работи на Бугарија го оцени како понижувачки и неприфатлив односот на македонските власти кон бугарските граѓани кои дојдоа на границата со цел да оддадат почит на гробот на Гоце Делчев, иако со... Прочитај повеќе...

Повторно големо поевтинување на горивата – ова се новите цени

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесе Одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,67% во однос на одлуката од 3.2.2023 година. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување во просек: кај бензините за […] The post Повторно големо поевтинување на горивата – ова се новите цени appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Лукаревска: Воведуваме „е-фактура“ во борбата против сивата економија

Во поглед на сивата економија имаме предизвици, што значи дека ќе имаме и нови проекти во оваа насока, рече директорката на УЈП Сања Лукаревска за време на годишната конференција „Година на нови можности“. -Еден од најголемите проект е „е-фактура“, што е ризик фактор кај најголемите даночни обврзинии. Тоа ќе значи намалување на фиктивните фактури и […] The post Лукаревска: Воведуваме „е-фактура“ во борбата против сивата економија appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Бежовска: Инфлацијата почна да се намалува, очекувам да биде едноцифрена

Инфлацијата не доведе до класичен ценовен шок, но таа резултираше со покачување на каматните стапки, рече гувернерката на Народната банка, Анита Бежовска. Таа посочи дека минатиов период на светско ниво се случил најсинхронизиран циклус на затегнување на монетарните политики. -Ние одговоривме преку стабилен девизен курс на домашната валута, рече Бежовска. Таа додаде дека клучни аспекти […] The post Бежовска: Инфлацијата почна да се намалува, очекувам да биде едноцифрена appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Бишев: Буџетот е стабилен, капиталната сила ги апсорбираше ризиците

Бакарството е циклична индустрија, вели владиниот советник Глигор Бишев за време на годишната конференција „Година на нови можности“. Тј кажа дека во добри периоди на економијата има и добри профити кај банките и тоа ја јакне капиталната сила, додека пак во лоши времиња се апсорбираат ризиците токму преку капиталната сила. -Од тој аспект македонската банкарска […] The post Бишев: Буџетот е стабилен, капиталната сила ги апсорбираше ризиците appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

МТСП: Во тек е етапната исплата на јануарските пензии

Министерството за труд и социјална политика известува дека на 30.1.2023 година (понеделник) почнува етапната исплата на пензиите за јануари, кои продолжуваат да се исплатуваат предвремено. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите што не користат картички ќе се реализира во четири групи, и тоа според висината на пензијата: – за пензии […] The post МТСП: Во тек е етапната исплата на јануарските пензии appeared first on BiznisPRO. Прочитај повеќе...

Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се

Најголема улога во женското репродуктивно здравје имаат хормоните кои регулираат голем број процеси во организмот. Така, под влијание на хормоните може да се забележат одредени појави во телото на жената во текот на менструалниот циклус, како физички така и емоционално. Покрај тоа што главните симптоми на менструацијата се болни грчеви во стомакот, најверојатно жената ќе... Прочитај повеќе Чланак Еве што се случува во телото на жената за време на ПМС: Хормоните се главни виновници за се се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат

Ако мислите дека физичкиот изглед е главниот фактор за успешно флертување, вие сте осудени на неуспех. Самодовербата и шармот се поважни од физичкиот изглед. Изгледот е, да не се лажеме, важен, но без шарм и уште неколку ситници е недоволен за успешно заведување. Секако, секој има своја тактика за заведување, но постојат одредени испробани трикови... Прочитај повеќе Чланак СТАНЕТЕ КРАЛИЦА НА ФЛЕРТОТ, А ЕВЕ И КАКО – Седум трикови за заведување на кои мажите никогаш не можат да одолеат се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска

Бидете искрени со себе бидејќи од тоа зависи иднината на вашата врска. Откако ќе поминат првичниот занес и огномет од емоции, секоја врска достигнува точка на прекршување. Тогаш е време да се преиспитате себеси и вашите чувства и да одлучите дали врската има иднина или не. Сосема е нормално дека во одредени ситуации нема да... Прочитај повеќе Чланак Не сте сигурни дали тој е вистинскиот? – Овие 5 прашања треба да си ги поставите по три месеци врска се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ

Според истражувањето на експертите од Универзитетот Лунд во Шведска, три шолји кафе дневно и тоа како влијае на здравјето на жените. Беа анкетирани 300 жени и таа студија покажа дека три шолји кафе можат да ги намалат женските гради, а процентот на намалување би се зголемил со секоја консумирана доза. Тие рекоа дека постои јасна... Прочитај повеќе Чланак ШОК истражување: Еве дали КАФЕТО ГИ НАМАЛУВА ГРАДИТЕ се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика

Осаменоста е вообичаено чувство, но има чекори што можете да ги преземете за да се чувствувате подобро. Слушањето музика, викањето пријатели, шетањето надвор и други активности може да го намалат ова непријатно чувство. Долгорочната осаменост може да ве исцрпи емоционално, правејќи го животот да изгледа потежок отколку што навистина е. Запомнете дека осаменоста не е... Прочитај повеќе Чланак 5 работи што треба да ги правите кога се чувствувате осамено: Започнете со пуштање музика се појављује прво на Zena.mk. Прочитај повеќе...

Generated by Feedzy