Ковачевски: Со новата праведна даночна реформа нема нови даноци, нема зголемени даноци и се укинува прогресивното оданочување

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски и министерот за финансии, Фатмир Бесими го презентираа новиот Концепт на даночна реформа. Новата даночна реформа е дел од Стратегијата за реформа на даночниот систем (2021-2025), каде се утврдени главните цели на даночните реформи, поставени во пет приоритети. Целта на новиот Концепт на даночна реформа е праведен, ефикасен и модерен даночен систем кој овозможува за стабилни приходи, економски раст и подобри услуги за граѓаните.
Во продолжение е интегралното обраќање на премиерот Ковачевски:

„Денес заедно со министерот Бесими ќе го претставиме новиот Концепт на даночна реформа, што го усвои Владата на денешната седница, а кој ќе се одвива во повеќе етапи, во интерес на прилагодување на сите засегнати страни.

Уште на почетокот сакам да ги напоменам најважните работи за граѓаните и за компаниите, а тоа е дека со овој нов концепт:

– НЕ СЕ ПРЕДВИДУВААТ НОВИ ДАНОЦИ,

– НЕ СЕ ПРЕДВИДУВА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ, односно

– ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТАНУВА СО ЕДНА СТАПКА ОД 10% И СЕ УКИНУВА ПРОГРЕСИВНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ КОЕ ТРЕБАШЕ ДА СТАПИ НА СИЛА НА 01.01.2023 ГОДИНА,

– ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ОСТАНУВА 10% И НЕ СЕ ЗГОЛЕМУВА,

– ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ОСТАНУВА 18% И НЕ СЕ ЗГОЛЕМУВА

– Исто така, КАМАТИТЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ И ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ, НЕМА ДА СЕ ОДАНОЧУВААТ.

Овој нов концепт всушност значи РЕВИДИРАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОСЛОБОДУВАЊА, ПРОШИРУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОСНОВА И КРАЈНО СУЗБИВАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА.

Со ова, резултатот од новиот Концепт ќе биде одржливи и повисоки стапки на економски раст, но и транспарентно управување со јавните финансии, што е особено важен во услови на оваа најголема економска криза.

Она што би сакал да го напоменам е дека оваа даночна реформа е дел од Стратегијата за реформа на даночниот систем (2021-2025), каде се утврдени главните цели на даночните реформи, поставени во пет приоритети.

Како прв приоритет во Стратегијата се наведува поголемата праведност во оданочувањето, односно секој да ја исполнува својата општествена обврска и да го плаќа својот праведен удел од данокот.

Вториот приоритет е поголема ефикасност и ефективност на даночниот систем за подобра наплата на приходите, третиот приоритет се однесува на зголемена даночна транспарентност, четвртиот приоритет е подобар квалитет на услугите и петтиот приоритет е еколошко („зелено“) оданочување, односно стимулирање на даночните обврзници да го намалат своето однесување и активностите кои придонесуваат за загадување, користење на обновливи извори на енергија, заштита на природните ресурси и поттикнување одржлив економски развој, како и подобрување на квалитетот на животот.

Нашата визија оттука е да креираме праведен, ефикасен, модерен даночен систем, кој ќе има улога во одржување на здрави макроекономски фундаменти, ќе го поддржи економскиот развој, ќе даде поддршка во општествено корисните процеси, па дури и ќе има корективна улога, како во случајот со зелените даноци.

Со цел да дојдеме до оптимално решение кое ќе ја следи оваа визија, кон целиот овој процес како Влада пристапивме многу детално, аналитички, со бројни емпириски истражувања како и пресметки.

Овој концепт е направен во инклузивен процес, Министерството за финансии овозможи отворена дискусија и дебата, размена на мислења со експертската јавност, академската заедница, бизнис-заедницата, синдикатите, невладиниот сектор, чинителите на политичката сцена во земјава, како и политичките партии.

Концептот кој денеска го презентираме всушност содржи повеќе решенија кои произлегоа токму од овие дебати и консултации.

Подготовката на реформите на даночната политика беше исто така направена и во консултација и со меѓународните финансиски институции. Процесот трае веќе подолг период, темелен е, инклузивен и е во најдобар интерес за граѓаните, стопанството и идниот економски развој на земјата.

Пред да навлеземе во конкретните решенија, би сакал се осврнам на повеќе важни аспекти, како што се контекстот и потребата, но и стратегијата.

Во изминатите три години нашата економија, како и најголем број од економиите во светот поминува низ најкрупните економски предизвици во модерната историја. Пандемијата, енергетската криза, војната во Украина, ценовната криза и високата инфлација се неколкуте последователни кризи кои бараа одлучни политики и активности од страна на Владата.

Енергичниот одговор на Владата на сите овие кризи преку пакетите на антикризни мерки беше оценет позитивно од страна на меѓународните финансиски институции. Во последниот извештај на ММФ се посочува дека политиките и мерките на Владата се навремени и ефективни, како и дека водиме здрави економски политики.

Токму во таа насока, како приоритет во јавните финансии ја поставуваме фискалната консолидација. Донесовме План за фискална одржливост, во кој има повеќе мерки за намалување на расходната страна, но исто така потребно е да се делува и на приходната страна на билансот.

Податоците покажуваат дека наплатата на даноците како процент од БДП кај нас, е под процентот на земјите во регионот и воедно е далеку под просекот на земјите во ЕУ и развиените земји.

Само за илустрација, во однос на земјите од Западен Балкан, имаме убедливо најмало даночно оптоварување. Во 2020 година учеството на даночните приходи во БДП кај нас изнесуваше 16,1%, во Црна Гора 23%, Косово 22,3%, Србија 20,1% и Албанија 17,3%.

Вие и самите знаете дека даночниот систем односно уделот на даночните приходите во БДП е значаен за економскиот раст и намалување на сиромаштијата. Тоа е практично гаранцијата дека државите располагаат со потребните средства за да инвестираат во иднината и за да постигнат одржлив економски раст.

Согласно ова, преку даночната реформа, ние треба да адресираме две работи. Првата е сивата економија, додека втората е дизајнирање на праведен, ефикасен и ефективен даночен систем.

Добро поставен даночен систем ја прави таканаречената „сива зона“ непривлечна за граѓаните и фирмите. Но, за тој да е ефикасен и ефективен и за да биде добра основа за сузбивање на сивата економија, пред сé мора да биде праведен.

Затоа, клучниот збор, клучната карактеристика овој нов даночен систем е ПРАВЕДНОСТА. Воспоставувањето на праведен и ефикасен даночен систем, со современи дигитални технологии и иновации во процесот на оданочување ни беше приоритет и во таа насока и делувавме. Токму на ова и се темели и реформата која нашата Влада ја предлага.

Целиот Концепт е поделен на четири групи, кои се однесуваат на различни категории, но, целта е иста – стабилни приходи и правично оданочување!

Мерките од првата група се однесуваат на данокот на добивка, данокот на личен доход и данокот на додадена вредност. Односно се однесуваат на законски решенија со кои се проширува даночната база и се таргетираат дел од даночните ослободувања и олеснувања во постојниот систем. Со ова ги остваруваме заложбите за воспоставување на еднаков даночен третман на сите даночни обврзници, без оглед на видот на доход кој го остваруваат или инвестициските одлуки кои ги донесуваат.

Нема да навлегувам во деталите, тоа ќе го објасни министерот за финансии Бесими, во оваа група ќе посочам едно од решенијата за кое што имаше дебата изминатиот период, тоа е прогресивното оданочување.

Новината е дека од следната година нема да се применува прогресивно оданочување. Конкретно, тој концепт на прогресивно оданочување се укинува и продолжува примената на оданочување на остварениот доход со единствена стапка од 10 %, што е и одговор на барањата од деловната заедница, но и на граѓаните кои ги споделија со нас во текот на јавната расправа.

Втората група мерки подразбира измени на законите со кои се опфаќаат даноците и даночните политики со кои ќе се намали административниот товар за даночните обврзници, но и за Управата за јавни приходи. Со овие решенија ќе се спречи злоупотреба на даночно ослободување и даночна евазија.

На пример, со новиот концепт, се утврдува механизам со кој ќе се оневозможи злоупотреба на системот за ослободување од данок на добивка при реинвестирање. Задолжувањата при злоупотреба, односно казните ако можам така да ги наречам, би биле петкратно повисоки од самото искористено ослободување од данок на добивка.

Третата група на мерки од новиот Концепт се однесува на измена на неколку законски решенија кои содржат даночни прашања. Тоа се Законот за вработување на инвалидни лица и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, како и мерки за кои е потребно донесување на нов закон за доброволно социјално осигурување.

Министерот за финансии во своето излагање подетално ќе се осврне на целите кои како Влада ги остваруваме со овие законски измени, но јас тука би посочил дека, со новиот концепт предлагаме и соодветно решение и за хонорарците. Со ова решение, хонорарците доколку сакаат, на доброволна основа, односно по сопствена волја, ќе можат самостојно да ги регулираат придонесите за пензиско и здравствено осигурување.

Имајќи ја во предвид природата на нивната работа каде нема постојана динамика на ангажмани и заработка, она што се предлага е креирање на дигитална платформа на која хонорарците ќе можат да се регистрираат и да изберат од неколкуте опции со кои би имале здравствено и пензиско осигурување, повторувам на доброволна основа.

Ова решение би се имплементирано понатаму, преку посебен закон за социјално осигурување на доброволна основа, кој би се применувал од 01.01.2024 година и тоа по развој и имплементација на платформата за регистрирање на т.н. фриленсери.

Во четвртата група на даночни решенија се опфатени неколку нови иницијативи во делот на данокот на додадена вредност, односно во регулатива за повластени даночни стапки.

Една од новините во оваа група мерки е намалувањето на стапката на ДДВ од 18% на 5% за производи за менструална хигиена како наш придонес во борбата со менструална сиромаштија. Имено, врз основа на иницијативите од страна на група пратеници како и од граѓанскиот сектор, со новиот концепт на даночна реформа направивме решение кое ќе овозможи поголема достапност на овие производи до сите жени и девојки независно од економската положба и куповната моќ.

Во овој дел со новини, исто така се разгледува можноста да воведеме привремено оданочување на Екстра профитите, односно дополнително оданочување на профитот од најголемите компании кои имаат генерирано надпросечни профити во време на енергетската криза. Оваа новина би била уредена со посебен закон и во моментов е во фаза на разгледување, а сите детали ќе бидат искомуницирани со јавноста во наредниот период.

Тука би привршил, знам дека ова излагање беше малку подолго, но сепак, имаме нов Концепт на даночни реформи со кои за прв пат имаме детално дефинирање на сеопфатен и правичен систем на оданочување.

Свесни сме дека една од најтешките работи и реално најнепопуларни работи е реформа на даночниот систем. Сепак сите показатели ја дадоа насоката дека е време за нови мерки во сферата на даноците. Мерки кои ќе овозможат и консолидирање во време на криза, но и ќе обезбедат поголеми приходи и подобар живот за нашите граѓани. Нема дилема дека ни се потребни овие реформи.

И за да нема недоразбирања, сето ова кое денес го зборуваме, значи дека преку правично оданочување ќе се менаџира со буџетската каса, а парите од даночните приходи ќе се насочуваат таму каде што е најпотребно – развој на економијата преку инвестиции во инфраструктура, здравство, образование, квалитетни услуги за граѓаните.

Изминатиов период докажавме дека како одговорна Влада одговорно го менаџираме буџетот и ги враќаме парите кај граѓаните кога е најпотребно и тоа е принципот по кој и ќе продолжиме да работиме.

Овие решенија за кои зборуваме денес се оптимални решенија, кои се во интерес на економијата, но и на сите нас. Се водевме од начелото „најдобра вредност за сите граѓани“ и во овој концепт, мислам дека навистина тоа и го постигнавме.

Подетално за законските измени ќе се обрати министерот за финансии а министерката за труд и социјална политика а и директорката на УЈП се достапни тука за ваши новинарски прашања“.

Топ вести – powered by Centar.mk

  • Centar.mk
  • Vestiplus.mk
  • Biznispro.com
  • Zena.mk
Уште еден земјотрес во Македонија

Прилично слаб земјотрес со епицентеар близу Кичево, а јачината била од 2 степени според рихтер. Според ЕМСЦ земјотресот бил на длабочина од десет километри. Прочитај повеќе...

Загина српскиот репрезентативец, освојувач на медали од Светско првенство

Стефан Савиќ, репрезентативецот на Србија во ММА, беше убиен претходната вечер во Белград, на 23-годишна возраст. Информацијата дека загина овој млад ММА борец ја објави Арена Спорт, која воедно изрази сочувство до семејството. Се испостави дека тој настрадал во инцидент што се случил во текот на ноќта на аголот од Прочитај повеќе...

Повеќемина скопјани искасани од кучиња скитници

На 24.02.2024 во 19.40 часот во Полициската станица Центар М.С.(48) од Скопје пријавила дека на ул.„Светиниколска“ во Скопје била касната од куче скитник. На 24.02.2024 во 19.45 часот во Полициската станица Карпош, М.М.(23) од Скопје пријавил дека на бул.„Илинден“ во Скопје бил каснат од куче скитник. На 24.02.2024 во 15.25 Прочитај повеќе...

Полицијата во Скопје направи парче со казни: Дури 167 граѓани ќе треба да платат казнен налог, некои ќе останат и без возачка

Секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден (24.02.2024) продолжи со контролите во областа на сообраќајот. На територија на град Скопје изречени се вкупно 167 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 42 санкции, 10 мерки за возење без возачка дозвола, 17 санкции за возење под Прочитај повеќе...

Прегазено младо момче во Скопје

Денеска (25.02.2024) во 03.10 часот во СВР Скопје било пријавено дека во Скопје на крстосницата од ул.„Железничка“ и ул.„Димче Мирчев“ патничко моторно возило „ауди“ со скопски регистарски ознаки, управувано од лице(40) од Скопје, удрило во пешак (26) од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во Прочитај повеќе...

Нов земјотрес во Македонија

Слаб земјотрес со епицентеар близу Кичево, а јачината била од 2 степени според рихтер. Според ЕМСЦ земјотресот бил на длабочина од десет километри. Прочитај повеќе...

ЕВТИНО ЛЕТУВАЊЕ ВО СОСЕДСТВОТО И ТОА НА МОРЕ: Цените почнуваат од 150 евра

Туризмот во Бугарија забележа значителен пораст во последните месеци од 2023 година, при што вкупниот приход од ноќевањата е зголемен за 19,8 отсто, што изнесува неверојатни 89,7 милиони бугарски лева или 45.808.353 милиони евра. Ова зголемување е поттикнато од значителниот придонес на нерезидентите, кои сочинуваат речиси 14,5 милиони евра од вкупниот приход, објави веб-страницата БНН. […] Прочитај повеќе...

„БЕЗ 2.000 ЕВРА ОВДЕ УМИРАТЕ ОД ГЛАД“: Марија од оваа европска земја шокираше со цените

Девојка од Балканот со име Марија, која се нашла во еден од финските супермаркети и снимила на лице место кои се цените на производите и објавила на својот „Тикток“, шокираше со скапотијата што владее таму. Таа напиша „тука ќе умре човек без 2.000 евра месечно“. „Не знам кој ме излажа дека Финска не е толку […] Прочитај повеќе...

Скопјанец се преврте со четирицикл, итно е пренесен во градска

На 24.02.2024 во 11.14 часот во СВР Скопје било пријавено дека на место викано „Душановац“, атар на с.Бањани-скопско, лице(65) од Скопје додека управувал четирицикл, се превртел и бил потиснат од четирициклот. Лицето се здобило со тешки телесни повреди, констатирани во Градската општа болница „8-ми Септември“. Излезено било на местото на настанот од полициски службеници од […] Прочитај повеќе...

Тешка сообраќајка на автопатот Скопје-Гостивар, има повредени

На 24.02.2024 во 11.45 часот било пријавено дека на автопатот Тетово-Гостивар, во близина на наплатна станица во Гостивар, товарно возило „ивеко“ со гостиварски регистарски ознаки, управувано од лице(47) од Гостивар, удрило во заштитна ограда и метална канделабра. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Општата болница Гостивар. Извршен бил увид од […] Прочитај повеќе...

Работната недела трајно скратена на 4 дена, платата иста: Синдикатите во Европа бараат од работодавците и властите да се огледаат на Британците

Одредени британски компании трајно воведоа четиридневна работна недела, по најголемиот светски тест, кој потврди дека овој тип на работна организација ја зголемува продуктивноста и задоволството на работниците. Всушност, повеќето од компаниите кои учествуваа на тестот трајно ја воведоа четиридневната работна недела, додека сите менаџери рекоа дека четиридневната работна недела има... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Цените на недвижностите „дивеат“: Воведуваат нов данок

Канадската провинција Британска Колумбија сака да воведе данок до 20 отсто на приходите од продажба на станбени недвижности во рок од две години од купувањето, покажа буџетот за 2024 година. Продавачите би платиле данок од 20 отсто доколку го продадат имотот во рок од 365 дена од купувањето. Во втората... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Бундесбанка: Никогаш поголем минус, за прв пат во историјата

Бундесбанката забележа негативни приходи од камати. Загубите што ги направи германската централна банка во милијарди евра во текот на 2023 година се резултат на повисоките каматни стапки, кои ја принудија Бундесбанката да ги повлече сите свои резерви. Бундесбанк објави нулта годишна распределба на добивката во петокот, откако ослободи 19,2 милијарди... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Нова цена на горивата во Македонија – Нафтата на светските берзи паѓа

Нафтата од типот брент изнесува 81 долари од барел и забележа пад од 2,5 проценти во изминатото деноноќие. Утре Регулаторната комисијата за енергетика се очекува да ги објави новите цени на горивата во Македонија, па така се очекува нова корекција согласно тековите на светските берзи. Во моментов цените на горивата... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Владата воведе забрана, Хрватите возвратија

Владата во Хрватска забрани работа во недела, а компанијата Регинекс излезе со нова деловна идеја – поставување машини за леб. Во населбите Помер, Бањоле и Медулин во Хрватска беа поставени првите авто-сервисни машини за леб, а наскоро свеж леб од машината ќе се нуди и во Винтијан. Продавниците за леб... Извор: BiznisPRO.com Прочитај повеќе...

Подгответе се: Доаѓаат пари за ЧЕТИРИ ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ во декември! Дали сте еден од нив?

Бик (20 април – 20 мај): Поединците Бикови често се поврзуваат со финансиска стабилност и практичност. Вашиот фокус и одлучност може да доведат до поволни финансиски резултати или можности за зголемен приход. Јарец (22 декември – 19 јануари): Јарците се познати по силната работна етика и амбициозност. Во декември, вашата напорна работа и стратешки пристап... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

ИЗБЕГНЕТЕ ЛОША СРЕЌА: Откриено потеклото на традицијата на бакнување на полноќ на новогодишната ноќ

Иако точното потекло на прославувањето на вториот почеток на новата година е непознато, обичајот често се следи на два зимски фестивали: Сатурналија во антички Рим и Хогманај, викиншка традиција која сè уште се слави на Нова година во Шкотска. Сатурналија се одржуваше секоја година за време на зимската краткоденица, а бидејќи беше најголемата забава во... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Задолжително на лекар – 6 знаци на недостаток на железо

Ниското ниво на железо е најчестото и најраспространето нарушување во исхраната во светот, особено во западните земји, соопшти Светската здравствена организација. Тие веруваат дека дури две милијарди луѓе, што е над 30 отсто од светската популација, страдаат од одреден степен на недостаток на железо, што е особено честа појава кај жените. Ова се најчестите знаци:... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Ова се сите придобивки од кефирот: од протеини до пробиотици

Кефирот е култивиран, ферментиран пијалок кој потсетува на јогурт. Одредени извори наведуваат дека овој пијалок е стар повеќе од 1000 години и потекнува од Кавказ. Наводно, локалните мештани, познати по своето здравје и долговечност, случајно го откриле додека носеле свежо млеко во нивните кожени чанти. Некогаш малку познат надвор од Кавказ, денес кефирот е особено... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...

Домашна купка за испукани пети, поефикасна од крема – Потребни се само 2 состојки

Испуканите пети се проблем со кој многумина од нас се соочуваат секојдневно. Отстранетиот калузен епидермис се враќа како бумеранг, а нашите стапала постојано не изгледаат како што би сакале. Оваа купка за потпетици со домашни состојки може да ви помогне да ги трансформирате стапалата пред да влезете во пролетни чевли. Што ви е потребно за... Прочитај повеќе Извор Zena.mk. Прочитај повеќе...