Шанса за работа – отворени се 93 работни места на патарина

Врз основа на член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 1 67/1 5 пречистен текст и 27/1 6) и член 22 од Законот за вработени во јавен сектор („Службен весникна Република Македонија” бр. 27/14, 1 99/14 и 27/16) Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на ул. „Даме Груев” број 14, во Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

завработување на работници на определено време до 30. 06. 20 1 8 година во Јавното претпријатие за државни патишта за следните работни места

1. Инкасант за наплата на патарина, во Одделението за наплата на патарина и контрола, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина 74 (седумдесетичетири) извршители, со исполнување на следните посебни услови:
Средна стручна спрема најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование
Работно искуство со или без работно искуство во струката
Работното време е распоредено во две смени и трае 12 часа Дневното работно време од 07. 00 часот до 19. 00 часот и од 19.00 до 07.00 часот
Работа на празник и работа ноќе
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 19. 760, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатие за државни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 1 1. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / дипломаза завршен степен на образование, уверение за државјанство.
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде наопределено време, до 30. 6. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

2. Хигиеничар на објекти во Одделението за наплата на патарина иконтрола, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина 1 (еден) извршител,
со исполнување на следните посебни услови:
Основно образование најмалку ниво на квалификации I или основно образование
Работно искуство најмалку една година работно искуство
Дневното работно време од 07. 00 часот до 15. 00 часот Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
Работа во работни денови од понеделник до петок
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 1 6. 848, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатиеза државни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:

Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Доказите заисполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на определено време, до 30.6.2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

3. Портир, во Одделението за управување со човечки ресурси и општи работи, во Секторот за правни работи, човечки ресурси и општи работи 1 (еден) извршител, со исполнување на следните посебни услови:

Основно образование најмалку ниво на квалификации I или основно образование
Работно искуство најмалку една година работно искуство
Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
Дневното работно време од 08, 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот

Работа во работни денови од понеделник до петок Неделното работно време изнесува 40 часа
Основнатаплата изнесува 16.848, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатиезадржавни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / дипломаза завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Доказите заисполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.

Вработувањето ќе биде наопределено време, до 30. 6. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

4. Раководител на одцеление за контрола на сообраќај, во Одделението за контрола на сообраќај, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина 1 (еден) извршител, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен образование од областа на машинство,
сообраќај и транспорт или електротехника
Работно искуство најмалку две години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку приложување на потврда,
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку приложување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европскитестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на Al (А1) нивотона ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат

Работното време ераспоредено во една смена и трае 8 часадневно
Местото на извршување на работните задачи е во Контролниот пункт Неготино
Дневното работно време од 08, 00/8. 30 часот до 16. 00/1 6. 30 часот

Работа во работни денови од понеделник до петок
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 35.776, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатиезадржавни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваати општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:

Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност илидолжност;
Уверение /диплома за завршен степен на образование;
Доказ познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);
уверение за државјанство.
Доказите заисполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.

Вработувањето ќе биде на определено време, до 30. 06. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

5. Советник за контрола на сообраќај во Одделениетоза контрола на сообраќај, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина – 4 (четворица) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VIE степен образование од областа на машинство, сообраќај и транспорт или електротехника
Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
Работното време е распоредено во три смени и трае по 8 часа и тоа прва смена од 06. 00 до 14. 00, втора смена од 14. 00 до 22. 00 и трета смена од 22. 00 до 06. 00

Работа на празник и работа ноќе Местото на извршување на работните задачи е во Контролниот пункт Неготино

Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 33. 540, 00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното претпријатиезадржавни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 1 1. 2017 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност илидолжност;
Уверение / дипломаза завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Доказите заисполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.

Вработувањето ќе биде на определено време, до 30. 06. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

6. Референт за контрола на сообраќај во Одделението за контрола на сообраќај, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина -4 (четворица) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалкуниво на класификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или четиригодишно средно образование

Работно искуство најмалку една година работно искуство во струката

Работното време е распоредено во три смени и трае 8 часа и тоа прва смена од 06. 00 до 14. 00, втора смена од 14. 00 до 22. 00 и трета смена од 22. 00 до 06. 00
Работа на празник и работа ноќе
Местото на извршување на работните задачи е во Контролниот пункт Неготино

Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 20. 800, 00 денари
Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизацијана работни места во Јавното претпријатиезадржавни патишта бр. 021 1513/1 од 29. 11. 2017 година, заинтересиранитекандидатитреба да ги исполнуваат и општите услови за вработување на работници согласно Законот за работните односи.

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:

Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.
Вработувањето ќе биде на определено време, до 30. 06. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

7. Референт техничар во Одделението за контрола на сообраќај, во Секторот за одржување, заштита на патишта и наплата на патарина 8 (осум) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

Најмалку ниво на класификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или четиригодишно средно образование Работноискуство најмалку една година работно искуство во струката
Работното време е распоредено во три смени и трае 8 часа и тоа прва смена од 06. 00 до 14. 00, втора смена од 1 4. 00 до 22. 00 и трета смена од 22. 00 до 06. 00
Работа на празник и работа ноќе
Местото на извршување на работните задачи е во Контролниот пункт Неготино
Неделното работно време изнесува 40 часа
Основната плата изнесува 19. 760, 00 денари

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование,
Потврда/доказ за работно искуство
Уверение за државјанство.
Доказите заисполнување на условите треба да бидат во оригинална форма иликопија заверена кај нотар.

Вработувањето ќе биде на определено време, до 30. 06. 2018 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Рокот за пријавување на кандидатите е 5 (пет) работни дена, од денот на об јавувањето на огласот во дневен печат.

Изборот на кандидатите ќе сеизврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пристигнатите пријави.

Лице за контакт Виолета Глигуровска.
Контакт телефон 02/3 1 1 8044.

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за вработување со доставување на пријава за вработување со контактподатоци и документи/докази за исполнување на условите за вработување на адреса на јавното претпријатие: |АВНО ПРЕТПРИЈАТИЕЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ул. „Даме Груев” бр. 14 1000 Скопје или во писарницата на Јавното претпријатие за државни патишта, со назнака „за јавен оглас за пријавување на кандидати за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта”

КАНДИДАТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ВО ПРИЈАВАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НАВЕДАТ ЗА КОЕ РАБОТНО МЕСТО АПЛИЦИРААТ.

Некомплетната и ненавремената документација нема да се земе во предвид при разгледувањето на пријавите.

Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на в. д. Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта. По завршување на постапката на селекција на кандидатите, за извршениот избор секој кандидат ќе биде писмено известен.